Cinsel İlişki Kurma Vaadi Sebebiyle Alacak Alınabilir mi?

Cinsel İlişki Kurma Vaadi Sebebiyle Alacak Alınabilir mi?

Cinsel ilişki kurma vaadi gibi ahlaka aykırı bir sözleşmeye dayanarak alacak talep etmek, hukukumuzda çeşitli tartışmalara yol açmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’na göre, cinsel ilişki kurma vaadi gibi ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir ve bu tür sözleşmelere dayanan alacak talepleri hukuki olarak geçerli değildir. Ayrıca, alacak devri ve bağışlama işlemlerinin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı şekil şartına uyulmadığı durumda, bu işlemler geçersiz sayılır.

1. Ahlaka Aykırılık Kavramı: Ahlaka aykırı sözleşmeler, toplumun genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı olan sözleşmelerdir. Türk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 27, ahlaka aykırı sözleşmelerin geçersiz olduğunu belirtir. Bu tür sözleşmeler, hukuk düzeni tarafından korunmaz ve geçersiz kabul edilir. Ahlaka aykırılık, özellikle sözleşmenin konusunun veya amacının toplumun genel ahlak kurallarına aykırı olması durumunda söz konusu olur.

2. Cinsel İlişki Kurma Vaadi ve Ahlaka Aykırılık: Cinsel ilişki kurma vaadi içeren sözleşmeler, ahlaka aykırı olarak değerlendirilir. Bu tür sözleşmeler, insanların cinsel ilişkilerini ticari bir nesne haline getirir ve bu durum toplumun genel ahlak kurallarına aykırıdır. Örneğin, bir kişinin belirli bir süre boyunca cinsel ilişki kurma vaadi karşılığında bir bedel alması, hukuken geçersiz bir sözleşme olarak kabul edilir.

3. Ahlaka Aykırı Sözleşmelerin Geçersizliği: Ahlaka aykırı bir sözleşme, başından itibaren geçersiz kabul edilir. Bu geçersizlik, kesin hükümsüzlük olarak adlandırılır ve sözleşmenin taraflarına herhangi bir hak ve yükümlülük doğurmaz. Dolayısıyla, ahlaka aykırı bir sözleşmeye dayanan alacak talepleri de geçersizdir ve hukuken korunmaz. Ahlaka aykırı sözleşmelerde, taraflar arasında yapılan herhangi bir edim (örneğin, para ödemesi) geri alınamaz ve bu sözleşmelere dayanan alacaklar talep edilemez.

Olay İncelemesi

Belgedeki olayda, A, B'den olan 10.000₺ alacağını, B ile bir ay süreyle cinsel ilişki kurma vaadi karşılığında elde etmiştir. Daha sonra A, bu alacağını fakir arkadaşı C'ye bir telefon görüşmesinde bağışlamış ve C, bu alacağı tahsil etmek üzere B'ye başvurmuştur. B'nin talebi reddetmesi üzerine C, alacak davası açmıştır.

Hukuki Değerlendirme

1. Ahlaka Aykırılık ve Geçersizlik:

Ahlaka Aykırı Sözleşmelerin Geçersizliği: A ile B arasındaki sözleşme, bir ay süreyle cinsel ilişki kurma vaadini içerdiği için Türk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 27'ye göre ahlaka aykırıdır. TBK Madde 27, "Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ve konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür" şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, sözleşmenin geçersiz olduğunu ve başından itibaren hukuki bir sonuç doğurmadığını belirtir. Geçersiz bir sözleşmeden doğan bir alacak hakkı da hukuken korunmaz.

Geçersizliğin Hukuki Sonuçları: Ahlaka aykırı bir sözleşme geçersizdir ve taraflara herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmaz. Bu tür bir sözleşmeye dayanan alacak talepleri de geçersiz kabul edilir. A, B'den olan 10.000₺ alacağını, B ile cinsel ilişki kurma vaadi karşılığında elde etmiştir. Bu nedenle, bu alacak hakkı geçersizdir ve C'ye devredilemez veya bağışlanamaz. Dolayısıyla, C'nin B'ye karşı açtığı dava, ahlaka aykırılık nedeniyle reddedilmelidir.

Ahlaka Aykırılığın Tespiti: Bir sözleşmenin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek için sözleşmenin içeriği, amacı ve tarafların niyetleri göz önünde bulundurulur. Toplumun genel ahlak kurallarına ve sosyal değerlerine aykırı olan sözleşmeler ahlaka aykırı kabul edilir. Cinsel ilişki kurma vaadi karşılığında yapılan sözleşmeler, bu kriterlere göre ahlaka aykırı olarak değerlendirilir ve geçersiz sayılır.

2. Yazılı Şekil Şartı: Türk Borçlar Kanunu (TBK) Madde 184, alacağın devrinin geçerliliğinin yazılı şekilde yapılmasına bağlı olduğunu belirtir. Aynı şekilde, TBK Madde 287, taşınır bağışının yazılı şekle tabi olduğunu düzenler. Alacak bağışı, taşınır bağışı gibi değerlendirilir ve yazılı şekil şartına tabi tutulur. Yazılı şekil şartı, sözleşmelerin ispatını kolaylaştırmak, tarafların iradelerini açıkça ortaya koymalarını sağlamak ve hukuki süreçlerde delil olarak kullanılabilmek amacıyla getirilmiştir. Yazılı şekil şartına uyulmaması durumunda sözleşme geçersiz sayılır ve taraflar, bu sözleşmeye dayalı olarak hak talep edemezler. Söz konusu olayda, A, B'den olan 10.000₺ alacağını fakir arkadaşı C'ye bir telefon görüşmesi sırasında bağışlamıştır. Ancak, bu bağış yazılı şekil şartına uymadığı için geçersizdir ve C'nin B'ye karşı açtığı dava da geçersiz bir alacağa dayandığı için reddedilmelidir.

Yargıtay Kararları: Yargıtay, ahlaka aykırı sözleşmelerin geçersizliğine ilişkin çeşitli kararlar vermiştir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2016/2389 E., 2017/5867 K. sayılı kararında, ahlaka aykırı bir sözleşmeye dayanan alacak hakkının devredilemeyeceğine ve bu nedenle alacak davasının reddedilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu karar, ahlaka aykırı sözleşmelerin hukuki sonuçlarını ve geçersizlik durumunu açıkça ortaya koymaktadır.

Yargıtay, ahlaka aykırı sözleşmelerin geçersizliğine ilişkin çeşitli kararlar vermiştir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin 2016/2389 E., 2017/5867 K. sayılı kararında, ahlaka aykırı bir sözleşmeye dayanan alacak hakkının devredilemeyeceğine ve bu nedenle alacak davasının reddedilmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu karar, ahlaka aykırı sözleşmelerin hukuki sonuçlarını ve geçersizlik durumunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sonuç

Cinsel ilişki kurma vaadi gibi ahlaka aykırı sözleşmeler, hukuken geçersizdir ve bu tür sözleşmelere dayanan alacaklar talep edilemez. Alacak devri ve bağışının geçerli olabilmesi için yazılı şekil şartına uyulması zorunludur. Bu nedenle, C'nin B'ye karşı açtığı dava, ahlaka aykırılık ve yazılı şekil şartının eksikliği nedeniyle reddedilmelidir. Yargıtay kararları da bu yöndedir ve hukuki değerlendirmenin temelini oluşturur.

Eğer bir alacak devri veya bağışlama işlemi yapmayı düşünüyorsanız, bu işlemlerin belirli hukuki şartlara tabi olduğunu bilmelisiniz. Türk Borçlar Kanunu’na göre, cinsel ilişki kurma vaadi gibi ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir ve bu tür sözleşmelere dayanan alacak talepleri hukuken korunmaz. Ayrıca, alacak devri ve bağışlama işlemlerinin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Yazılı şekil şartına uyulmadığı takdirde, bu işlemler geçersiz sayılır.

Eğer bu tür bir hukuki problemle karşı karşıyaysanız veya alacak devri ve bağışlama işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, Güneş Hukuk olarak size yardımcı olabiliriz. Uzman ekibimizle, hukuki sorunlarınıza en uygun çözümleri sunmak için buradayız. Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.