İhbar Tazminatı ve Diğer Tazminatlar Arasındaki İlişki, İhbar Tazminatının Hesaplanması, İhbar Tazminatının Ödenme Süresi, Kıdem Tazminatı ile İlişkisi, Kötü Niyet Tazminatı ile İlişkisi, İş Sözleşmesinin Feshi

İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin feshinden önce işveren veya işçinin, karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ödenen tazminattır. Bu tazminat türü, işçi ve işveren arasındaki iş akdinin sona erdirilmesi sürecinde önemli bir yere sahiptir. İhbar tazminatı ile kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ve diğer tazminatlar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda sıkça karşılaşılan ve anlaşılması gereken konulardandır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, iş kanununda belirtilen fesih bildirim sürelerine uyulmaması halinde ödenen tazminattır. İşveren veya işçi, iş sözleşmesini feshetmeden önce karşı tarafa belirli bir süre önceden haber vermek zorundadır. Bu süreler, işçinin kıdemine bağlı olarak değişmektedir:

 • 6 aya kadar çalışmış işçi için: 2 hafta

 • 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmış işçi için: 4 hafta

 • 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış işçi için: 6 hafta

 • 3 yıldan fazla çalışmış işçi için: 8 hafta

Bildirim sürelerine uyulmazsa, karşı tarafa ihbar tazminatı ödenir.

İhbar Tazminatının Hesaplanması

İhbar tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak unsurlar şunlardır:

 • Brüt Ücret: İşçinin son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır.

 • Düzenli Ek Ödemeler: Yol, yemek, prim, ikramiye gibi düzenli yapılan ödemeler de hesaplamaya dahil edilir.

Hesaplama Örneği: Bir işçinin 1,5 yıldan fazla çalıştığını ve son brüt ücretinin 5.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, işçiye 6 haftalık ihbar süresi uygulanacaktır.

 • 6 haftalık ücret: 5.000 TL / 4 hafta x 6 hafta = 7.500 TL

 • Ek ödemeler: Eğer işçiye aylık 500 TL yol ve yemek ücreti ödeniyorsa, bu tutar da ihbar tazminatına eklenir. 6 haftalık dönem için: 500 TL / 4 hafta x 6 hafta = 750 TL

Toplam İhbar Tazminatı: 7.500 TL (brüt ücret) + 750 TL (ek ödemeler) = 8.250 TL

İhbar Tazminatının Ödenme Süresi

İhbar tazminatının, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir. İşverenin, ihbar tazminatını zamanında ödememesi durumunda, işçi yasal yollara başvurarak tazminatını talep edebilir.

Kıdem Tazminatı ile İlişkisi

Kıdem tazminatı, işçinin belirli bir süre çalıştıktan sonra iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda hak kazandığı tazminattır. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, farklı sebeplerle ödenir:

 • Kıdem tazminatı: İşçinin işten çıkarılması, emeklilik, askerlik veya işçinin haklı nedenle işten ayrılması gibi durumlarda ödenir.

 • İhbar tazminatı: İş sözleşmesinin feshi için gerekli bildirim sürelerine uyulmaması durumunda ödenir.

Her iki tazminat da işçiye aynı anda ödenebilir; örneğin, işveren hem ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarabilir hem de işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı bir sebeple iş akdini sona erdirebilir.

Kötü Niyet Tazminatı ile İlişkisi

Kötü niyet tazminatı, işçinin iş güvencesinden yoksun bırakılmak amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenen tazminattır. Bu tazminat türü, işverenin fesih hakkını kötüye kullanmasını önlemeyi amaçlar.

 • Kıdem ve ihbar tazminatına ek olarak: Kötü niyet tazminatı, kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak ödenir. İşçi, iş güvencesi kapsamında olmadığında ve işverenin kötü niyetli olduğu kanıtlandığında, ihbar süresinin üç katı tutarında tazminat alabilir.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2017/20001 K. 2018/6560): Bu kararda, işçinin işveren tarafından ihbar süresine uyulmadan işten çıkarılması durumunda ihbar tazminatına hak kazandığı belirtilmiştir. Ayrıca, işçinin kıdem tazminatına da hak kazandığı bir durum varsa, işverenden her iki tazminatın tahsil edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı (E. 2015/11853 K. 2017/4519): Bu kararda, işçinin kötü niyetli olarak işten çıkarıldığı durumlarda kötü niyet tazminatına hak kazandığı belirtilmiştir. İşçinin, aynı zamanda ihbar ve kıdem tazminatlarını da talep edebileceği vurgulanmıştır.

Diğer Tazminatlar ile İlişkisi

İhbar tazminatı, kıdem ve kötü niyet tazminatları dışında, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili ücreti gibi diğer işçilik alacakları ile birlikte de talep edilebilir. İşçinin, iş akdinin sona ermesi durumunda tüm hak ve alacaklarını birlikte talep etme hakkı bulunmaktadır.

İş Sözleşmesinin Feshi

İş sözleşmesinin feshi, işçi veya işverenin iş akdini sonlandırması anlamına gelir. Fesih işlemi, belirli kurallara ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesinin feshi iki şekilde gerçekleşir:

 • Haklı nedenle fesih

 • Geçerli nedenle fesih

Haklı Nedenle Fesih: İş Kanunu’nda belirtilen haklı nedenlere dayalı olarak iş sözleşmesinin derhal feshedilmesidir. Örneğin, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları, işverenin işçiyi sağlık ve güvenlik açısından tehlikeye atması gibi durumlar haklı nedenle fesih sebepleridir.

Geçerli Nedenle Fesih: İşverenin işletme, iş yeri veya işin gerekliliklerinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesidir. İşçinin performans yetersizliği, işyerindeki ekonomik nedenler gibi durumlar geçerli fesih nedenleridir.

Tarafların Yükümlülükleri

İşverenin Yükümlülükleri:

 • Fesih bildirim sürelerine uymak.

 • Bildirim süresine uyulmaması durumunda ihbar tazminatını ödemek.

 • Fesih işlemini yazılı olarak ve gerekçeli yapmak.

 • İşçinin ihbar süresi boyunca yeni iş araması için iş saatlerinde izin vermek.

İşçinin Yükümlülükleri:

 • Fesih bildirim sürelerine uymak.

 • İhbar süresi içinde çalışmaya devam etmek veya işverene ihbar tazminatını ödemek.

 • İş sözleşmesini feshetmeden önce işverene bildirimde bulunmak.

İhbar tazminatı, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshi sürecinde önemli bir rol oynar. İhbar tazminatının yanı sıra, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ve diğer işçilik alacakları da işçinin hakları arasında yer alır. İşçilerin ve işverenlerin, bu tazminat türlerinin hangi koşullarda ödenmesi gerektiğini ve yargı kararlarını dikkate alarak hareket etmeleri, iş ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde sona erdirilmesini sağlar.

İhbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları konusunda daha detaylı bilgi ve hukuki destek için Güneş Hukuk ile iletişime geçebilirsiniz.